Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru - prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą quasi - konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub przez niego wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować w formie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabryka-narzedzi.pl
3. Klient może skorzystać z przykładowego formularza oświadczenia odstąpienia od umowy (nie jest obowiązkowy):

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat : Trevans Elektrotechnik, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, sklep@fabryka-narzedzi.pl
Ja/My( *) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………….
Data………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

Po przesłaniu jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabryka-narzedzi.pl klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o sposobie zwrotu towaru (sprzedawca może zaproponować, że sam odbierze towar lub poprzez podesłanie kuriera).

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towaru. Sprzedawca może zaproponować, że sam odbierze towar. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Zwracany towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia: charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
9. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca ma obowiązek zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient zgodził się na inny sposób zwrotu i nie wiąże się to dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru.Gwarancja, tryb postępowania reklamacyjnego.
 
1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie internetowym są nowe i objęte są Gwarancją producenta.
W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sprzedawcy roszczeń
z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabryka-narzedzi.pl lub po zalogowaniu do Sklepu internetowego w Panelu Klienta wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji
w terminie 14 dni oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę za zasadną.
6. Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy.

Przejdź do strony głównej
Newsletter
alt
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia cookie w swojej przeglądarce.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu